Hạt giống cải thìa Rado 77

12.000

Tỉ lệ nảy mầm > 70%

Nhiệt độ sinh trưởng 10 – 35⁰C

Thời điểm thu hoạch 20 – 30 ngày

Lai/ Thụ Phấn Chéo thụ phấn chéo

Dễ trồng

Danh mục: