Co 25mm (Định hình ống thu về)

4.000

Co 25 là phụ kiện trong bộ phụ kiện lắp đặt hệ thống thủy canh hồi lưu.