Gờ nối 5mm (Nối 5mm vs 16mm)

1.500

Có tác dụng nối Ống cấp trục chính PE16 và ống cấp trục nhánh PE 5mm