Nắp Bít Sau Ống Lục Giác

12.000

Nắp bít sau khớp máng thủy canh lục giác.