Ống PE 5mm (Ống cấp dinh dưỡng trục nhánh)

5.000

Ống PE 5mm là ống cấp dinh dưỡng trục nhánh.

giá 4000đ/m