Viên Nén Ươm Hạt Thủy Canh

800

Viên nén sơ dừa. Nơi ươm mầm rau sạch